Стрижак О. О. Прекрасний Китай як драйвер побудови глобальної екологічної цивілізації

О. О. Стрижак
член Української асоціації китаєзнавців

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін у своїй доповіді на 19-му Всекитайському з’їзді Комуністичної партії Китаю наголосив: «Ми маємо докладати максимальних зусиль, щоб перетворити нашу країну на заможну, могутню, демократичну, цивілізовану, гармонійну, прекрасну (курсив мій. – О. О. Стрижак) та модернізовану соціалістичну державу» [1]. Тобто перетворення країни на прекрасну вже стало однією з найважливіших цілей та найяскравіших символів побудови соціалістичної модернізованої могутньої держави. Довкілля – це і є добробут народу, зелені гори – це і є краса, блакитне небо – це і є щастя [6; 15].

НОВИЙ СТАРИЙ ПРЕКРАСНИЙ КИТАЙ

Ще у давньому Китаї існувала «天人合一» або «єдність природи та людини». Єдність природи та людини – одне з найважливіших вчень у китайській філософії, духовна потреба, яку визнають та дотримуються послідовники конфуціанства, даосизму та буддизму. Єдність неба та людини або єдність природи та людини – це гармонійний зв’язок та відносини єдності між суспільством і природним світом. Під небом (природою) розуміють усе живе у світі, а також закони природи. У традиційній китайській культурі люди глибоко поважають та схиляються перед небом, людина та природа є нероздільними, не протистоять, а породжують одна одну, відповідають одна одній. Природа та людина – це єдине неподільне ціле, вони тісно пов’язані – серце до серця, тіло до тіла.

  1. «天人合一» в конфуціанстві. «Небесне тіло безперервно обертається, постійно відновлюючись, так і цзюньцзи (шляхетна людина) має неухильно прагнути вперед та постійно самовдосконалюватися; Землі притаманні міць, шляхетність та покора, так і цзюньцзи, наслідуючи ці чесноти, буде здатний на великі звершення». Давні китайці вже давно помітили цю особливість врівноваженого та стабільного «руху» природи, яка демонструє, що цілеспрямована, з високими моральними якостями шляхетна людина має наслідувати ці якості у природи, у неба. Це і є принципом «вчитися у природи». В «Книзі змін» сказано: «Спочатку було небо та земля, а потім все живе, спочатку було все живе, а потім – чоловік та жінка». Мета цієї філософії – не вивчати походження всього живого, а глибоко дослідити соціальний устрій. «Спочатку були чоловік і жінка, а потім – чоловік і дружина, спочатку були чоловік і дружина, а потім – батько і син, спочатку були батько та син, а потім правитель, спочатку був правитель, а потім – його піддані, спочатку були піддані, а потім – обов’язок». Так само як і все суще має їнь та янь, твердість і м’якість, основне та другорядне, перше і останнє, так і ритуал та обов’язок повинні мати свій порядок, а суспільство – свої правила, які й були встановлені давніми китайцями відповідно до наслідування законів природи. Це і є «слідувати природі». Процес адаптації – це також процес глибокого вивчення та відкриття. Веління неба – це призначення, місія людини, дарована їй небом, а також напрямок власної долі кожної людини. Це і є «глибоко вивчати природу».
  2. « 天人合一» в даосизмі. В даосизмі небо – це природа, а людина – це частина природи. Людина походить з природи, так само як і сама природа походить з природи. Природа та людина злилися воєдино. Надалі люди встановили власні закони та правила, втратили початкову сутність природи, що призвело до стану дисгармонії з природою. Основне призначення людини – відкидати сліпу віру, не бути зарозумілою, прагнути до чесності та простоти, вивільнити свою природу (суть), повернутися до природи, досягти межі «все суще і я (людина) – одне ціле». Концепція прекрасного Китаю нерозривно пов’язана з «єдністю природи та людини», проте, звісно, в наш час, виходячи з великої кількості викликів, суперечностей та проблем, що стоять перед Китаєм, набуває набагато більшої конкретики, динаміки та комплексності [8].
  3. Концепцію прекрасного Китаю було висунуто на 18-му Всекитайському з’їзді Комуністичної партії Китаю, на якому підкреслювалося, що потрібно ставити побудову екологічної цивілізації на перше місце, що вона має злитися з кожною стороною та з повним циклом побудови економіки, політики, культури та суспільства. На 18-му Всекитайському з’їзді Комуністичної партії Китаю тогочасний Генеральний секретар ЦК КПК Ху Цзіньтао у своїй доповіді наголосив: «Побудова екологічної цивілізації – це довгостроковий ключовий план, що безпосередньо стосується до благополуччя народу та майбутнього нації. Перед такими серйозними викликами, як швидка тенденція до щораз більшого обмеження ресурсів, сильне забруднення довкілля та погіршення екосистеми, ми повинні сформувати концепцію «поважати природу, пристосовуватися до природи, охороняти природу», поставити побудову екологічної цивілізації на перше місце, з’єднати її з кожною ланкою та повним циклом економічної, політичної, культурної та суспільної побудови, наполегливо будувати прекрасний Китай, здійснити сталий розвиток китайської нації» [17].

Взаємозв’язок побудови екологічної цивілізації з повним циклом економічної, політичної, культурної та суспільної побудови

ВІД РОЗУМІННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

2015 року на 5-ій сесії ВЗНП 18 скликання концепцію «прекрасний Китай» вперше було включено до 13-ого п’ятирічного плану на 2015 – 2020 роки. А у своїй доповіді на 19-му Всекитайському з’їзді Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін наголосив: «Ми повинні докладати максимальних зусиль для того, щоб перетворити нашу країну на заможну, могутню, демократичну, цивілізовану, гармонійну, прекрасну (курсив мій. – О. О. Стрижак) та модернізовану соціалістичну державу».

Прискорити структурну реформу екологічної цивілізації, побудувати прекрасний Китай.

Потрібно незмінно здійснювати таку модернізацію, за якої людина та природа гармонійно співіснуватимуть.

Людина та природа – це єдина життєва спільнота, людство повинне поважати природу, пристосовуватися до неї та охороняти її» [15].

КОНКРЕТНІ КРОКИ ТА ЗАВДАННЯ, НАПРАВЛЕНІ НА ПОБУДОВУ ПРЕКРАСНОГО КИТАЮ

Під час «двох сесій» у 2018 році (засідання Всекитайських зборів народних представників і Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю) Голова КНР Сі Цзіньпін приділив питанню охорони довкілля пильну увагу: «Модернізація, яку ми будуємо, має забезпечувати гармонійне співіснування людини та природи, має створювати більше матеріальних та духовних цінностей для задоволення потреб народу в прекрасному екологічному середовищі, які зростають. Потрібно дотримуватися пріоритету економії ресурсів, охорони та природного відновлення довкілля як основних напрямків політики; потрібно сформувати таку просторову та виробничу структуру, такі способи виробництва та такий спосіб життя, які здатні економити ресурси та охороняти довкілля, що, в свою чергу, поверне природі її спокій, гармонію та красу.

Перше, потрібно стимулювати зелений розвиток – прискорювати створення належної правової системи та політичного курсу, орієнтованих на зелене виробництво та споживання; створювати та розвивати економічну систему зеленого, низьковуглецевого та циклічного розвитку. Необхідно формувати систему зелених технологій та інновацій з орієнтацією на ринок, розвивати зелені фінанси, зміцнювати енергозберігаючі галузі, галузі, які працюють на захист довкілля, галузі з екологічно чистим виробництвом та галузі, що використовують екологічно чисті джерела енергії.

Стимулюючи революцію у сфері виробництва та споживання енергоресурсів, потрібно розбудовувати чисту, низьковуглецеву, безпечну та ефективну енергетичну систему. Необхідно стимулювати повномасштабну економію та циклічне використання ресурсів, на національному рівні вживати заходів з економії води, скорочувати енергетичні та матеріальні витрати, створити ланцюг, що з’єднуватиме виробничу та побутову систему. Ініціюючи простий, помірний, зелений та низьковуглецевий спосіб життя, в той же час потрібно боротися із розкішшю та марнотратством, нераціональним споживанням. Необхідно розгортати заходи щодо створення закладів економічного типу – зелені сім’ї, зелені школи, зелені мікрорайони, а також заохочувати людей їздити на екологічно чистому виді транспорту.

Друге, необхідно зосередитися на розв’язанні ключових проблем довкілля. Наполягати на участі всього народу у сфері запобігання та усунення забруднення на найпочатковішому етапі, продовжувати вживати заходи, спрямовані на запобігання та ліквідацію атмосферного забруднення, що дозволить нам одержати перемогу у боротьбі за чисте небо. Потрібно прискорити роботу із запобігання та усунення забруднення води, реалізовувати комплексне регулювання довкілля водних басейнів та морських акваторій прибережної смуги. Необхідно посилювати адміністративний контроль за забрудненням ґрунту та заходи із його відновлення, вживати більш ефективніших заходів із запобігання та ліквідації дифузного забруднення внаслідок ведення сільського господарства та розгортати діяльність, спрямовану на урегулювання стану довкілля в місцях проживання сільського населення.

Потрібно докладати більших зусиль з утилізації твердих відходів та сміття, підвищувати стандарти викидів речовин, які забруднюють довкілля, та міру відповідальності осіб, відповідальних за ці викиди; розвивати систему кредитного рейтингу з охорони довкілля, порядок обов’язкового оприлюднення інформації та суворого покарання тощо. Необхідно розбудовувати таку систему управління щодо довкілля, де керівну роль буде покладено на уряд, основними силами виступатимуть підприємства, а спільну участь братимуть громадськість та громадські організації. Ми маємо брати активну участь у глобальному управлінні у сфері навколишнього середовища, виконати свої зобов’язання щодо скорочення викидів.

Третє, необхідно посилювати роботу з охорони екосистеми. Потрібно реалізовувати найзначущіші проекти з охорони та відновлення важливих екосистем, оптимізувати систему екологічного щита, створювати екологічні коридори та мережі охорони біологічного різноманіття, підвищувати якість та стабільність екосистем. Необхідно завершити роботу із визначення трьох ліній контролю: «червоної лінії», тобто встановлення межі мінімуму охорони екосистем, встановлення незмінної межі землі для ведення сільського господарства та граничної межі відведених для урбанізації територій.

Слід розгортати заходи, спрямовані на озеленення території країни, проводити комплексне управління щодо боротьби з поширенням пустель та ерозією ґрунту, посилити заходи з охорони та відновлення водно-болотних угідь, а також із запобігання та ліквідації геологічних лих. Необхідно покращити систему охорони природних лісів, розширювати програми з передачі орних земель під відновлення лісу та трав’яного покриття; суворо оберігати орні землі, розширювати пілотні проекти з введення ротації сівозміни та відведення орних земель під пар, розвивати систему з відновлення орних земель, степів, лісів, річок та озер, створити механізми компенсації екологічної шкоди, що засновуються на принципах комерціалізації та диверсифікації.

Четверте, потрібно реформувати систему екологічного контролю та управління. Необхідно зміцнювати комплексні проекти, організацію та керівництво в царині побудови екологічної цивілізації, створити органи управління державними природоресурсними активами та управління і контролю за природними екосистемами, покращувати загальну систему управління довкіллям.

Китайський народ має централізовано виконувати власні зобов’язання як власник державних природоресурсних активів, централізовано виконувати зобов’язання щодо контролю над цільовим призначенням і використанням державного територіального простору, щодо охорони та відновлення екології, централізовано виконувати зобов’язання щодо контролю різних викидів в містах та селах, а також щодо виконання законів в сфері охорони довкілля на адміністративному рівні. Необхідно сформувати систему охорони та експлуатації державного територіального простору, оптимізувати комплексну політику розвитку основних функціональних регіонів, створити систему природних заповідників на основі національних парків. Ми маємо рішуче припиняти дії, що завдають шкоди екології, та карати за них».

Сі Цзіньпін особливо підкреслює, що

«побудова екологічної цивілізації – праве діло сьогодення, користь від якого людство отримуватиме довгі роки» [7].

ПОБУДОВА ПРЕКРАСНОГО КИТАЮ – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ МРІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ НАРОДОМ СЯОКАН

Важлива суть концепції китайської мрії – це завжди бачити блакитне небо, зелені гори та воду, дати можливість дітям завжди жити в прекрасному екологічному довкіллі. В процесі реалізації сяокан (суспільства середньої заможності), якість екологічного середовища відіграє ключову роль. Чи зможемо ми розв’язати проблеми завдання довкіллю критичної шкоди, постійних екологічних катастроф та величезного тиску, що здійснюється на екологію, та інші проблеми, безпосередньо стосується ступеню визнання та задоволення людьми всебічною реалізацією сяокану. Зелені гори та смарагдові води – це золоті та срібні гори, це незліченні багатства (绿水青山就是金山银山). Це докорінні зміни способу та концепції розвитку, що веде Китай до структурної перебудови зеленої економіки, а його розвиток – до нових рубежів [9; 15].

Логічним є те, що побудова прекрасного Китаю та екологічної цивілізації нерозривно пов’язані з іншими, не менш важливими концепціями, такими як китайська мрія, сяокан тощо. Проте що заважає гармонійному, чистому, орієнтованому на людину та природу рухові та розвиткові? Проблеми у царині екології та довкілля – це проблеми моделі економічного розвитку. Забруднення довкілля, знищення екології значною мірою беруть початок із сучасної моделі розвитку, а саме – від того, як надмірно ми залежимо від збільшення споживання матеріальних ресурсів, від екстенсивного збільшення масштабів споживання, від надзвичайно високих показників споживання енергії та високих показників викидів забруднюючих речовин. Структурні суперечності екологічного розвитку сьогодні є нероздільними з відсталою моделлю розвитку. Вже давно стало зрозуміло, що модель економічного розвитку, яку людство використовує, застаріла та неефективна, та, як ми бачимо, є небезпечною для довкілля, негативно впливаючи на життя та розвиток людства. Екологічна цивілізація – це важливе досягнення прогресу людського суспільства, а також обов’язкова умова гармонії між людиною і природою. Основою має бути несуча здатність ресурсів та самого довкілля, стандартом №1 – природні закони, а метою – сталий розвиток та досягнення гармонії між людиною та природою. Зміна пріоритетів, перегляд моделі економічного зростання, усвідомлення важливості збереження та охорони довкілля мають стати рушійними силами руху назустріч не лише до прекрасного Китаю, а й до цілого світу [11].

ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Проблеми екології – це не питання одного району або однієї країни, це глобальне питання. На міжнародних майданчиках Сі Цзіньпін завжди закликає до зеленого розвитку. І так само Прем’єр Держради КНР Лі Кецян закликає до посилення роботи з озеленення та уникнення лісових пожеж, повеней і посух для забезпечення соціально-економічного зростання і будівництва екологічної цивілізації. Концепція прекрасний Китай не лише означає, що Китай охороняє власне довкілля, це також означає, що Китай – це рушійна сила, завдяки якій увесь світ разом з Китаєм, спільними зусиллями просуватиме цю справу [2; 10].

ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ ПОБУДОВИ ПРЕКРАСНОГО КИТАЮ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

За останні 40 років економічний розвиток Китаю сягнув небувалих результатів, проте Китай заплатив за це погіршенням стану довкілля. У сфері управління забрудненням атмосфери Китай ініціює та пропагує bike-sharing, використання електромашин, метро та інших екологічно чистих видів транспорту, а досвід Китаю зі зменшення кількості викидів вихлопних газів може стати чудовим уроком для інших країн [16].

Активний китайський bike-sharing

Китай підписав та ратифікував низку важливих угод, які стосуються охорони довкілля, зміни клімату, збереження озонового шару тощо, а саме «Рамкову конвенцію ООН зі зміни клімату», «Монреальський протокол», «Копенгагенську кліматичну угоду», «Кіотський протокол», «Паризьку угоду». А після виходу США з «Паризької угоди» Китай у сфері боротьби зі зміною клімату та її наслідками став найголовнішим ініціатором зрушень, найбільшим захисником навколишнього середовища довкілля та реалізатором необхідних змін, а його місце та роль у глобальному кліматичному управлінні посилюється з кожним днем [12].

За останні 5 років Китай переніс велику кількість ключових пунктів інвестиційного розвитку у сферу відновлювальних джерел енергії, в той же час, наклав обмеження на генерування енергії шляхом спалювання вугілля. Це, а також «Національна система торгівлі викидами парникових газів», що була запущена у 2017 році, дозволить Китаю набагато раніше виконати зобов’язання щодо зменшення викидів CO2. Також Китай веде активну боротьбу із забрудненням повітря, що має прямий вплив на здоров’я населення, а особливо з концентрацією часток PM 2.5, PM 5 та PM10, адже на сьогодні це і є найбільшою проблемою всієї країни (в Україні, наприклад, навіть не відстежується рівень концентрації цих часток, а проблема забруднення повітря є актуальною для всіх без винятку). Одним із найяскравіших прикладів боротьби із забрудненням є введений з 1 січня 2018 року екологічний податок, який накладатиметься на всі підприємства, що забруднюють довкілля. Новий податок замінить минулий норматив збору за забруднення, розширить повноваження регіонів та дозволить їм ефективніше боротися з екологічними проблемами [5].

За даними авторитетних міжнародних організацій, Китай вже став найбільшим виробником, спожива чем та інвестором у сферу альтернативних джерел енергії у світі, посідає перше місце в світі за масштабом встановлення станцій на гідро-, вітро- та сонячній енергії. Загалом внесок Китаю у глобальний розвиток відновлювальних джерел енергії у 2016 році сягнув 41% [4; 12].

Сонячна електростанція у формі панди

За роки від проведення 18-ого з’їзду КПК, щороку в Китаї площа нових лісів перевищувала 900 000 га, площа території опустелювання щороку зменшується приблизно на 2000 кв. км; Китай вже досяг цілі ООН з нульового зростання площі дезертифікації (заплановано було на 2030 рік). 118 міст Китаю вже отримали статус «місто-ліс національного рівня» [13; 14]. Зараз Китай зміцнює систему органів з управління та контролю за станом довкілля. Міністерство охорони довкілля було реформоване у Міністерство охорони довкілля та екології. Новий орган вбиратиме в себе всі функції комітетів з розвитку та реформування у сфері охорони довкілля. Все, що стосується охорони довкілля та екології, буде зосереджене в одному міністерстві, що дозволить йому стати ефективнішим та дієвішим.

Наведені вище приклади є лише невеликою частиною тієї надзвичайно активної діяльності, яку Китай розгортає на захист довкілля та суміжних з ним сфер.

ЯКЩО НЕ МИ, ТО ХТО?

Минулого року, беручи участь у міжнародному молодіжному форумі «Many languages, one world», місцем проведення якого стала Генеральна асамблея ООН, я мала честь бути членом групи китайської мови (загалом було 6 груп, які відповідають 6 офіційним мовам ООН). Теми доповідей стосувалися Цілей сталого розвитку ООН, а темою доповідей китайської групи була ціль №13 – Боротьба зі зміною клімату та її наслідками. Чому саме ця ціль? Ще перед від’їздом до США для участі у форумі, координатор нашої групи оголосив, що китайська група працюватиме з ціллю №13 саме тому, що за останні роки Китай посилив діяльність щодо охорони довкілля, зокрема в сфері боротьби зі зміною клімату.

Китайська група на молодіжному форумі

Натхнена діями різних країн, зокрема і Китаю у цій сфері та, розуміючи причини та наслідки цієї глобальної проблеми, я представила таку доповідь:

在我看来,采取行动应对气候变化及其影响的关键在于,把 法律规则和意识作为推动可持续发展的核心动力。世界发生 了翻天覆地的变化,乌克兰付出了很多努力来改变自己—— 制定并实施了一系列政策以减少温室气体排放,应对气候变 化和低碳、绿色、可持续发展。但是我国在气候变化方面面 临的问题还是不少,包括需要制定利用可再生能源的方案、 粮食供应和安全、垃圾分类回收。作为世界温室气体排放大 国和欧洲面积最大的国家,有着“谷仓”之称的乌克兰在应 对气候变化上能做的其实不少,比如能够向粮食短缺的国家 提供食品,利用可再生能源减少温室气体排放量,把废物作 为可以带来很多投资和机会的资源让我国变得更干净。这需 要制定法律规则并推动实施,以及增强人们在这些问题上的 意识。采取这些步骤后乌克兰在国内外发挥的作用会越来越 积极,为环保做出的贡献会越来越大。

刚健有为,人定胜天。我们都还要走比较长的一条路,可 是全世界的每个儿女都应不畏艰难地为走向更美好的明天 而努力奋斗。

«На мій погляд, ключ до вживання невідкладних заходів для боротьби зі зміною клімату та її впливом лежить у законах, правилах та свідомості людей як основної сили сталого розвитку. У світі відбулися великі зміни, Україна доклала багато зусиль, щоб себе змінити: було розроблено та впроваджено серію законів щодо скорочення викидів парникових газів, а також щодо адаптації до кліматичних змін та реалізації низьковуглецевого, зеленого, сталого розвитку.

Проте ми маємо справу із чималою кількістю проблем, що стосуються зміни клімату, а саме з реалізацією програми з впровадження відновлювальної енергії, постачання та безпеки харчових продуктів, сортування та переробки сміття. Україна як одна з країн, що мають найбільший рівень викидів парникових газів, як найбільша у Європі країна та як країна, що має назву «житниця Європи», може зробити багато.

О. О. Стрижак за трибуною Генеральної Асамблеї ООН

Наприклад, забезпечувати продуктами харчування країни, які стикаються з проблемою нестачі їжі, використовувати відновлювальні джерела енергії для зменшення викидів парникових газів, розглядати відходи як джерело інвестицій та можливостей, які дозволять Україні стати чистішою. Щоб це сталося, потрібно втілювати та просувати закони та правила, а також зміцнювати свідомість людей щодо цих проблем. Після виконання цих кроків Україна відіграватиме все активнішу роль у світі, значною мірою сприятиме захисту довкілля.

Сильні йдуть у правильному напрямку, рішучість людини долає навіть саме небо. Попереду нас іще довгий шлях, але кожен син та кожна донька світу не бояться труднощів та докладають великих зусиль, активно борються за те, щоб рухатися до кращого майбутнього.

Слова попереднього Голови КНР Ху Цзіньтао, сказані 6 років тому, не втратили своєї актуальності й сьогодні:

«Потрібно ще більше пропагувати та навчати концепції екологічної цивілізації, зміцнювати свідомість громадян у сфері економії ресурсів, охорони довкілля, екології, створити позитивну атмосферу, де всі плекатимуть та оберігатимуть довкілля» [11].

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1] Сі Цзіньпін виступив на церемонії відкриття XIX Всекитайського з’їзду КПК / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainian.cri.cn/841/2017/10/18/2s51123.htm

[2] Прем’єр Держради КНР закликав посилити роботу щодо захисту екології / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainian.cri.cn/841/2018/04/04/2s53959.htm

[3] Розширення роботи з охорони навколишнього середовища Китаю/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainian.cri.cn/chinaabc/chapter9/chapter90301.htm

[4] В 2017 году прекрасный Китай представил миру блестящий «список достижений» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-01/04/
content_50189841.htm

[5] Экологический налог в Китае: что нужно знать о новом налоге / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cnlegal.ru/china_taxation/china_ecology_tax_2017/ 

[6] 为什么要在“富强民主文明和谐”后面加上“美丽”?/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccdi.gov.cn/special/zmsjd/zm19da_zm19da/201712/t20171206_113263.html

[7] 习近平指出,加快生态文明体制改革,建设美丽中国/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/18/c_1121820882.htm

[8] 习近平:天人合一/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xinhuanet.com/politics/2015-04/07/c_1114889689.htm

[9] 十八大以来,习近平反复强调“绿水青山” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xinhuanet.com/politics/2017-06/05/c_129624876.htm

[10] 习近平心中的绿水青山是什么样子?/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xinhuanet.com/politics/2015-12/28/c_128572974.htm

[11] 绿水青山就是金山银山/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/09/c_128969837.htm

[12] 综述:应对气候变化,中国为什么“行” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xinhuanet.com/2017-11/14/c_129740801.htm

[13] 五年来,我国生态文明建设取得了哪些成就?/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.81.cn/xuexi/2017-10/31/content_7806651.htm

[14] 外国记者看中国:“中国生态文明建设成就显著” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/10/392228.shtm

[15] 习近平:新时代的领路人/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mp.weixin.qq.com/s/jgDgRaENSt8E4HwMUxCA1w

[16] 联合国环境规划署官员:中国环境治理经验可以给全球带来启示/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xinhuanet.com/2017-12/11/c_1122094200.htm

[17] 胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xinhuanet.com/18cpcnc/2012-11/17/c_113711665_2.htm

[18] 十九大报告:生态文明建设和绿色发展的路线图/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://theory.gmw.cn/2017-10/24/content_26592443.htm