Ладика В. Українсько-китайська співпраця: орієнтир на молодь

В. Ладика
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної аграрної академії України

Активний розвиток співробітництва на державному рівні між Україною та Китайською Народною Республікою, реалізація ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» відкрили великі можливості для партнерства наукових та навчальних закладів обох країн.

Реалізуючи державну політику, у серпні 2017 року ректор СНАУ та президент ХІНТ підписали Меморандум про співробітництво в м. Сіньсянь, провінція Хенань, КНР. У грудні цього ж року делегація Хенанського інституту науки і технологій відвідала Сумський НАУ із наміром організації міжнародної співпраці. У межах згаданого візиту, а саме після вивчення матеріальної та навчальної бази, аналізу навчальних програм та порівняння напрямків наукових досліджень, були підписані Угода про запровадження бакалаврської освітньої програми в галузі ветеринарної медицини, Угода про спільну післядипломну підготовку та Структурна Угода про спільне заснування Сумського міжнародного коледжу ХІНТ.

Підставою для розвитку міжнародної співпраці став великий досвід інтернаціоналізації освітнього процесу та наукової діяльності СНАУ. Варто відзначити, що університет ліцензований на провадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян за 25 акредитованими спеціальностями освітнього ступеня бакалавр, 27 освітніми програмами освітнього ступеня магістр та 11 спеціальностями освітнього ступеня доктора філософії.

В університеті навчається більше ніж 525 іноземних громадян із 27 країн світу, зокрема 178 студентів та аспірантів із Китаю.

Понад 100 викладачів, що забезпечують освітній процес іноземних студентів, атестовані на володіння англійською мовою рівня В2 та С1.

Усі спеціальності акредитовані Міністерством освіти і науки України за всіма освітніми ступенями, а окремі мають міжнародну Європейську акредитацію.

Важливим є українсько-німецький академічний проєкт за участі СНАУ та університету прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) – магістерська освітня програма МВА «Адміністративний менеджмент», яка акредитована незалежною Європейською агенцією «ACQUIN» до 2021 року.

Крім зазначеного, Європейську акредитацію забезпечення якості освітнього процесу мають магістерські освітні програми зі спеціальностей «Право», «Агроінженерія», «Ветеринарна медицина», «Економіка», які акредитовані Чеською агенцією розвитку, що свідчить про міжнародне визнання методики викладання в Сумському НАУ.

Сумський національний аграрний університет зацікавлений у розвитку співробітництва в освітній сфері з навчальними закладами та науковими установами Китайської Народної Республіки. Університет має досвід реалізації освітніх проєктів із 6 навчальними закладами та 2 науковими установами Китаю, із якими укладено 12 угод. Напрямки співпраці включають запровадження спільних освітніх програм, підготовку за узгодженими навчальними планами, академічний обмін студентами та викладачами, спільну організацію освітнього процесу в Сумському НАУ та навчальних закладах Китаю. Навчання китайських студентів здійснюється англійською мовою.

З Хенанським інститутом науки і технологій запроваджена спільна освітня програма підготовки бакалаврів із перспективою отримання подвійного диплома за спеціальністю «Ветеринарна медицина» (України та КНР). Освітній процес будуть забезпечувати одночасно викладачі ХІНТ та Сумського НАУ англійською мовою, відповідно до навчального плану. Обсяг навчального навантаження, який виконуватимуть науково-педагогічні працівники СНАУ, становитиме не менше 30% від загальної кількості навчальних годин.

Також на 2020 рік китайською стороною відібрані 4 викладачі СНАУ, які викладатимуть дисципліни економічного, агрономічного та ветеринарного напрямків на базі Хенанського інституту науки і технологій.

Ще одним спільним проєктом СНАУ і ХІНТ є запровадження післядипломної підготовки магістрів, що реалізується за схемою 1+0,5+0,5, коли перший рік студенти навчаються в Україні, потім пів року продовжують навчання в КНР. Під час навчання в ХІНТ вони проводять дослідження за темою магістерської роботи та вивчають окремі дисципліни. Останні пів року студенти перебувають в Україні, де завершують освітній процес, захищають магістерську роботу та отримують диплом України.

Спільна програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки, з яких перший рік – це навчання в Україні, наступні 1,5 роки – у Китаї, останні 1,5 роки – в Україні.

При запровадженні спільної післядипломної підготовки періоди навчання в Китаї передбачають вивчення дисциплін навчального плану, виконання наукових досліджень, проходження виробничого стажування, підготовку та публікацію наукових статей у науково-метричних базах, збір та опрацювання даних для підготовки дипломних і дисертаційних робіт.

Наша співпраця передбачає подвійне керівництво студентами, аспірантами з боку Сумського НАУ та Хенанського інституту науки та технологій, що створює синергетичний ефект і забезпечує дотримання стандартів підготовки китайських студентів.

У Сумському НАУ активно використовуються цифрові технології в організації освітнього процесу, які сприяють реалізації проєкту співробітництва. Вони передбачають освоєння навчальних дисциплін за допомогою комп’ютерних і телекомунікаційних засобів на основі Європейської платформи «Moodle», прописаних в індивідуальному навчальному плані. Платформа дистанційного навчання «Moodle» забезпечує студентам безперервний доступ до лекційних курсів, практичних занять, тестових програм із кожного модуля та надає можливість on-line спілкування та консультування з викладачем.

Відповідно до угоди про спільну післядипломну підготовку, укладеної у 2017 році між Сумським національним аграрним університетом та Хенанським інститутом науки і технологій, у 2018 році відбувся перший відбір у ХІНТ на навчання в СНАУ.

До магістратури Сумського НАУ у 2018-му були зараховані, а у 2019 році навчаються на 2-му курсі 38 китайських студентів. У 2019 році кількість магістрів із ХІНТ зросла ще на 69 осіб і становить 107 осіб, зокрема по спеціальностях:

Під час навчання в Сумському національному аграрному університеті на факультеті економіки та менеджменту всі студенти першого року навчання магістерського ступеня, виконуючи наукову складову магістерської роботи, на кінець другого семестру брали участь як мінімум у двох міжнародних науково-практичних конференціях із публікацією матеріалів досліджень у відповідних збірниках та отриманням сертифікатів, що підтверджують участь.

Деякі студенти долучалися до 3–5 конференцій, лідер серед них – студент факультету економіки та менеджменту Чень Янь, який представив підсумки своїх розвідок/студій на 7 міжнародних науково-практичних конференціях. Найбільш активні студенти: Чжао Хайпєнь (спеціальність «Адміністративний менеджмент»), Ма Циюань (спеціальність «Облік і оподаткування»), крім відмінних успіхів у навчанні та науковій роботі, ефективно виконували обов’язки лідерів груп протягом першого року навчання.

Студенти активно працюють над першою частиною магістерської роботи, результатом чого є написання наукової статті. Матеріали деяких магістрантів уже прийнято до друку у фахових виданнях України.

Магістранти з Китаю пройшли виробничу практику, з навчальними візитами відвідали підприємства Сумщини, що мають різний виробничий профіль.

На факультеті агротехнологій та природокористування група китайських магістрантів навчається добре. Їхній середній бал становить 4,4 за 5-бальною системою. Протягом року вони активно брали участь в університетських заходах, у трьох всеукраїнських конференціях. Кожен студент уже має по 1–2 друковані праці. До того ж у межах навчальних дисциплін було проведено багато практичних занять у лісництвах, природних парках та ландшафтних заповідниках Сумської області та України.

Одним з основних напрямів співпраці Сумського національного аграрного університету та Хенанського інституту науки та технологій є підготовка кадрів вищої кваліфікації – рівня доктор філософії. У цілому, у Сумському національному аграрному університеті навчається понад 70 аспірантів із Китаю за спеціальностями менеджмент, харчові технології, агрономія, захист рослин, ветеринарна медицина, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва та інші.

Упродовж першого року навчання аспіранти відвідують лекційні та практичні заняття в СНАУ з метою накопичення теоретичних знань та формування методичних засад виконання наукового дослідження, яке вони будуть протягом двох наступних років проводити в Китаї. Кожному аспірантові призначається керівник із когорти провідних українських учених за відповідним напрямом дослідження. Крім того, у Хенанському інституті науки і технологій PhD мають власного керівника, який допомагає проводити наукові дослідження. Подвійне керівництво та контроль підготовки дисертації на різних стадіях дають свої результати. Уже у 2019 році аспірантами були опубліковані майже 10 статей, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Також упродовж першого року навчання вони мали змогу здійснити апробацію своїх досліджень на міжнародних конференціях в Україні. Широке обговорення їхніх здобутків відбувалося серед науковців Тернополя, Полтави, Одеси, Києва та Львова.

23 травня 2019 р. в Національній академії наук України відбувся ІІІ Українсько-китайський форум стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях», організований Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. На цьому заході аспірантка СНАУ У Ліньлінь розповіла про результати першого року навчання китайських аспірантів у Сумському національному аграрному університеті. Доповідь не лише отримала схвальні відгуки, а й викликала велику зацікавленість у присутніх представників як української, так і китайської сторін.

З 21 по 26 жовтня 2019 р. в місті Сіньсянь (провінція Хенань, Китайська Народна Республіка) відбувся Другий міжнародний науково-технологічний форум університетів та наукових інститутів «Один пояс, один шлях: екологічні та аграрні технології». Його програмою передбачалося проведення циклу заходів, зокрема наукових конференцій у різних районах міста та великої агропромислової виставки досягнень наукових та навчальних установ. У роботі форуму участь взяли ректор Сумського національного аграрного університету, академік НААН України Володимир Ладика, проректор із наукової роботи, професор Юрій Данько та аспіранти університету.

СНАУ мав можливість представити свої наукові здобутки на агропромисловій виставці, до якої долучилися наукові установи та заклади вищої освіти з Китаю, Малайзії, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, України та інших країн світу. Ректор університету Володимир Ладика виступив із доповіддю «Формування мікропопуляцій великої рогатої худоби з унікальними особливостями». Крім того, зацікавленість учасників виставки викликали наукові розробки молодих учених СНАУ. Зокрема, створення біоенергетичної установки для сушки органічної продукції (керівник – С. Сабадаш), розробка біокомпозитних матеріалів із решток рослинницької та тваринницької продукції FoodBioPack (керівник – Д. Бідюк), вирощування та використання Ginkgo biloba (керівник – Р. Ярощук).

Широке обговорення та перспективи на подальший розвиток отримав спільний українсько-китайський проєкт «Виділення генотипів з підвищеним рівнем імунних властивостей і ґрунтової посухостійкості серед сучасного сортименту пшениці м’якої озимої», що реалізується спільно з Хенанським інститутом науки і технологій у межах Програми науково-технічного співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою на період 2019–2020 рр. Необхідно відмітити, що у 2019 році спільною урядовою комісією України та КНР було схвалено 32 наукових проєкти, з яких лише чотири виявилися пов’язаними з біологічним напрямом. І один із цих проєктів – р езультат спільної роботи науковців із С ум та Хенаню.

Під час зустрічі з мером міста Сіньсянь Чжаном Говеєм та представниками мерії ректором СНАУ досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці в сфері науки та освіти в межах Меморандуму про міста-побратими між містами Суми і Сіньсянь.