Вишневська-Черкас Ірина

кандидат політичниx наук, дипломат

Соціальні мережі:

Відомості про дисертацію
Наукові праці
ЗМІ
Нагороди

“Стратегія стримування та залучення в американсько-китайських відносинах”, 2015, Інститут міжнародниx відносин Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Київ), науковий керівник: Потєxін О. В., д. і. н.

МОНОГРАФІЯ

Вишневська-Черкас І.Г. США-КНР: Стратегія конгейджменту : монографія / І.Г. Вишневська-Черкас. – К : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – 328 с.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Вишневська І. Протистояння США та КНР або Хто в домі хазяїн? // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 64. Частина ІІ. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2006. – С. 36 – 39.
 • Вишневська І. Г. Військовий потенціал США і Китаю: протистояння // Сходознавство. – 2007. – № 39 – 40. – С. 24 – 34.
 • Вишневська І. Зоряні війни – ІІ?: Протистояння в космосі між США та КНР // Атлантична панорама. – 2007. – № 3. – С. 40 – 43.
 • Вишневська І. Г. Економічне зростання КНР // Економіка і регіони. –2008. – № 1. – С. 166 – 169.
 • Вишневська І. Трансформація світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 73. Частина ІІ. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 53 – 56.
 • Вишневская И. Г. Модель многополюсного мира // Россия в глобальном мире: труды 6-й Всероссийской научно-теорет. конф. – Санкт-Петербург: Политехн. Университет, 2008. – С. 110 – 112.
 • Вишневская И. Г. Разногласия в понимании Западом и Востоком ценностных парадигм // Восток и Запад: приоритеты эпох: Сборник статей участников межвузовской научной конференции, Москва, РУДН, 25 апреля 2008 г. – М.: РУДН, 2008. – С. 13 – 20.
 • Вишневская И. Г. Интеграция Китая в информационное общество в условиях глобализации // Потенциал развития Росии ХХІ века: сборник статей V Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2008. – С. 162 – 165.
 • Вишневська-Черкас І.Г. Синергетичні процеси в міжкультурній комунікації // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: тези доповідей міжнар. конф. молодих учених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 409 – 411.
 • Вишневська І. Г. Торговельна війна як складова стратегії стримування Китаю в зовнішній політиці США // Біосферно-ноосферні ідеї В. І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів: Х Міжнародна ювілейна науково-практична конференція, 15-17 травня 2008 р.: збірник тез. – Кременчук: КДПУ, 2008. – С. 128 – 131.
 • Вишневська І. Г. Синергетичні процеси в КНР як наслідок політики стримування та залучення // Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій: матеріали наук.-практ. конф. – К.: КиевЦНТЭИ, 2008. – С. 169 – 176.
 • Вишневская И. Г. Актуальные проблемы взаимоотношений между Россией, США и КНР // Социально-экономическое развитие общества: система образования и экономика знаний: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2008. – С. 51 – 53.
 • Вишневська І. Г. Механізм регулювання китайського ринку: досвід для України // Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України: збірник наукових праць. Том 1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 26 – 29.
 • Вишневська І. Стратегія стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: зб. ст. / Ред.: Л. В. Матвєєва; Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України, Укр. асоц. китаєзнавців. – К.: Інститут сходознавства НАН України, 2009. – С. 20 – 28.
 • Вишневская И. Г. Противоречивость интеграции как составной стратегии сдерживания и привлечения КНР во внешней политике США // Взаимодействие мировых цивилизаций: история и современность: сб. ст. участников X моск. науч. конф., Москва, РУДН, 28-29 мая 2009 г. – М.: РУДН, 2009. – С. 49 – 60.
 • Вишневская И. Г. Цивилизационные проблемы в системе международных отношений // Цивилизация и государство на Востоке: Сборник статей участников IV Московской научной конференции, Москва, РУДН, 19-20 ноября 2009 г. – М.: РУДН, 2009. – С. 57 – 70.
 • Вишневська-Черкас І. Г. Еволюція зовнішньополітичних стратегій США щодо КНР / І. Г. Вишневська-Черкас // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2010. – Вип.16: Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 121 – 130.
 • Вишневская И. Г. Моделирование тенденций развития американо-китайских отношений // Восток и Запад: приоритеты эпох : Материалы конференции. Сборник статей участников межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, РУДН, 16-17 апреля 2010 г. / Сост. сборника А.Н.Комаров. – М. : Изд-во РУДН, 2010. – С. 58 – 74.
 • Вишневська І. Г. Китайські стратагеми як мистецтво управляти світом // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Т.3. – Д.: Біла К. О., 2010. – С. 62 – 65.
 • Вишневська І. Проблеми та перспективи розвитку військової сфери в європейсько-американсько-китайському трикутнику // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – С. 182 – 190.
 • Вишневська І. Порівняльна характеристика ідеологій США та КНР в контексті комплексної сили держав // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – С. 182 – 190.
 • Вишневська І.Г. Стратегічне моделювання американсько-китайських відносин за умов глобальної трансформації світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 107. Частина ІІ. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 67 – 71.
 • Вишневська І. Гра… За гральним столом – США та КНР // Зовнішні справи. – 2012. – № 7. – С. 36 – 42.
 • Вишневська І. Виграш… За гральним столом – США та КНР // Зовнішні справи. – 2012. – № 11. – С. 42 – 46.
 • Вишневська І. Виграш… За гральним столом – США та КНР // Зовнішні справи. – 2012. – № 12. – С.43 – 48.
 • Вишневська І. Варіант тренду на майбутнє: події диких карт як наслідок американської стратегії стримування та залучення Китаю // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К: ІВЦ «Політехніка», 2013. – № 2. – С.12 – 17.
 • Вишневська І. Дикі карти – у грі // Зовнішні справи. – 2013. – № 2. – С. 22 –28.
 • Вишневська І. Дикі карти – у грі // Зовнішні справи. – 2013. – № 3. – С. 54 –58.
 • Вишневська І. Аналіз американської стратегії стримування та залучення щодо інтеграції КНР з точки зору теорії транзакціоналізму // Реструктирізація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (18 квітня 2013 р., м. Київ) за заг. ред. М.А.Кулінича –К.: ДАУ при МЗС України, 2013. – С. 20 – 21.
 • Вишневська І. Ексергетичні “козирі” – шлях до виграшу // Зовнішні справи. – 2013. – № 6. – С. 42 – 48.
 • Вишневська І. Г. Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К: ІВЦ «Політехніка», 2014 – № 1 (21). – C. 7 – 11.
 • Вишневская И. Анализ американской стратегии сдерживания и привлечения Китая // Moldoscopie, 2014, nr. 1 (LXIV). – C. 130 – 147.
 • Вишневська І. Г. Категоріально-понятійний апарат стратегії стримування та залучення в американсько-китайських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 120 (частина І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 151 – 161.
 • Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи. – 2014. – № 1. – С. 38 – 43.
 • Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи. – 2014. – № 2. – С. 24 – 28.
 • Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи. – 2014. – № 3. – С. 54 – 57.
 • Вишневская И. Эффективность стратегии сдерживания и привлечения КНР во внешней политике США // Moldoscopie, 2014, nr. 3 (LXVI). – С. 187 – 203.
 • Вишневська-Черкас І. Система рівноваг в американській стратегії стримування та залучення КНР // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 159 – 164.

Ціватий В. Стратегія конгейджменту як синтез “твердої” і “м’якої” сил [Текст] : [рецензія] / В. Ціватий // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал. – 2016. – N 11. – С. 60-61,  рец. на кн. : Вишневська-Черкас І. Г. США-КНР: стратегія конгейджменту / І. Г. Вишневська-Черкас. – Київ : Дипломат. акад. України при МЗС України, 2016. – 328 с.

 • Грамота Президії Національної академії наук України для молодих вчених (2017)
 • Подяка Київського міського голови за професіоналізм та успішну працю (2017)