Дроботюк Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук, директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца (КНЕУ), доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”, член правління Української асоціації китаєзнавців.

Контактні дані:

WeChat:
olgakhomenko
Освіта
Професійна діяльність
Основні наукові інтереси
Відомості про дисертацію
Наукові праці
ЗМІ

2010-2014: аспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

2009-2010: магістр з міжнародної економіки, спеціалізація “Управління міжнародним бізнесом”, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

2005-2009: бакалавр з міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

10.2019-дотепер: директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца (КНЕУ) 

10.2019-дотепер: асоційований експерт, Український інститут майбутнього

01.2016-дотепер: доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

08.2013-дотепер: науковий співробітник Інституту вищої освіти ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

09.2016-10.2019: експерт з економічних програм, Український інститут майбутнього

09.2015-12.2015: гостьовий дослідник Інституту географії Університету Кельну, Німеччина

01.2014-04.2014: гостьовий дослідник Інституту економічної географії Університету ім. Лейбніца 

 

 

 

 • економічний розвиток КНР;
 • інноваційна конкурентоспроможність КНР;
 • система вищої освіти Китаю та університети світового класу;
 • галузева конкурентоспроможність КНР;
 • інклюзивне економічне зростання КНР.

Khomenko Хоменко О. В. Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю : дис. канд. ек. наук : 08.00.02 / Хоменко Ольга Володимирівна – Київ, 2014.

Монографії:

 1. Хоменко О. В. Стратегія формування університетів світового класу Китаю / Ольга Володимирівна Хоменко // Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : монографія / [А. Ф. Павленко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова та ін.] ; за ред. А. Ф. Павленка та Л. Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима, Ін-т вищ. освіти. – Київ : КНЕУ, 2014. – 350 с.

 2. Антонюк Л. Л. Інноваційна стратегія конкурентного розвитку КНР / Л. Л. Антонюк, О. В. Хоменко // Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці. – К.: КНЕУ, 2016.

Статті та тези доповідей:

 1. Хоменко О.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн / О.В. Хоменко // Актуальні проблеми економіки (SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, ABI/Inform (by ProQuest)). – 2011. – №8 (122). – С. 100-105 
 2. Хоменко О.В. Теоретичні концепції інноваційного потенціалу країни / О.В. Хоменко // Інноваційна економіка. – 2012. – №3 (29). – С. 204-207 
 3. Хоменко О.В. Особливості та етапи формування інноваційної моделі розвитку Китаю / О.В. Хоменко // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спеціальний випуск. – Ч.2. – С.359-364 
 4. Хоменко О.В. Инновационная политика Китайской Народной Республики / О.В. Хоменко // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11. –С.159-162 
 5. Хоменко О.В. Асиметрії інноваційного розвитку провінцій КНР в умовах забезпечення національної економічної безпеки / О.В. Хоменко // Інноваційна економіка. – 2014. – №2. – С. 209-214 
 6. Хоменко О.В. Особливості формування конкурентоспроможних систем вищої освіти / О.В. Хоменко, М.С. Сандул // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – №11 (Ч.4). – С.16-20.
 7. Хоменко О.В. Китай у глобальному науково-освітньому просторі: стратегії інтелектуального прориву / Д.О. Ільницький, О.В. Хоменко // Схід. – 2015. – № 5. – С. 46-55.
 8. Хоменко О.В. Університети в економіці знань: Тайвань та Україна / Д. О. Ільницький, О. В. Хоменко. // Ринок цінних паперів України. – 2015.

 9. Хоменко О.В. Інноваційні стратегії країн-інноваторів / О.В. Хоменко // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і шляхи вирішення в науці, транспорті, виробництві і освіті 2010».Том 14. Економіка. – Одеса: Черноморье, 2010. – С. 5-8 
 10. Хоменко О.В. Інноваційна модель розвитку Китаю / О.В. Хоменко // Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки: матеріали Х-ї Всеукраїнської ювілейної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 244-245 
 11. Хоменко О.В. Досвід Китаю у розбудові національної інноваційної системи / О.В. Хоменко // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 13-14 травня 2011 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 71 
 12. Хоменко О.В. Сучасна стратегія Китайської Народної Республіки у формуванні університетів світового класу / О.В. Хоменко // Сучасна наука в мережі Інтернет. Матеріали 5-ї Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 29-30 вересня 2011 р. – Тернопіль: Тайп, 2011. – С. 45-47 (0,2 д.а.)
 13. Хоменко О.В. Методика оцінки інноваційного статусу країн в умовах глобалізації / О.В. Хоменко // Збірник наукових праць Sworld. За матеріалами міжнародної конференції «Наукові дослідження і їх практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку 2011». Том 16. Економіка, фізика і математика. – Одеса: Черноморье, 2011. – С. 42-44 
 14. Хоменко О.В. Еволюція системи вищої освіти Китаю як складової інноваційного потенціалу держави / О.В. Хоменко // Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ.: НО «Перспектива», 2012. – Частина І. – С. 96-98 
 15. Хоменко О.В. Формування інноваційної моделі розвитку Китаю / О.В. Хоменко // Проблеми і перспективи розвитку економічної науки і освіти в умовах Європейської інтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 жовтня – 27 жовтня 2012р., м. Варшава, Польща). – Донецьк: ТОВ «Економічний науково-освітній центр», 2012. – С. 27-32
 16. Хоменко О.В. Досвід Китаю у створенні університетів світового класу / О.В. Хоменко // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». – 2012. – №3 (Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу). – Том 1. – С.52-55 
 17. Хоменко О.В. Формування національної інноваційної моделі розвитку Китаю / О.В. Хоменко // Економіка і підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку: матеріали науково-практичної конференції (м. Херсон, 7-8 червня 2013 року). – Херсон.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 18-20 
 18. Хоменко О.В. Досвід Китаю у створенні університетів світового класу / О.В. Хоменко // International Scientific Herald. – 2013. – Edition 6. – С. 473-480 
 19. Хоменко О.В. Strategies of Competitive Leadership of China: Formation Of Intellectual Resources /Д.О. Ільницький, О.В. Хоменко// Матеріали міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI столітті». – К.: КНЕУ. – 2015

 20. Хоменко О.В. Механізми забезпечення якості вищої освіти КНР // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2016. – С.129-130
 21. Хоменко О.В. Класичний університет у національній інноваційній системі КНР // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 верес. 2016 р.) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016. – С. 96–98.