ХIV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Категорії: Архів подій Події
Час та Дата:
05 Листопад 2020
10:00
Місце проведення:
вул. Грушевського 4, Київ
Контакти:
+38 066 729-0549
info@sinologist.com.ua

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у XIV Міжнародній науковій конференції “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”, яка відбудеться 5 листопада 2020 року.

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ у дискусії – до 5 хв. Робочі мови: українська, російська, китайська, англійська.

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет не фінасує проїзд, проживання та харчування учасників конференції.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 15 жовтня 2020 року: заповнити реєстраційну форму за посиланням

надіслати на адресу info@sinologist.com.ua тези доповідей

Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; УДК; прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); ORCID ID; науковий ступінь, вчене звання, посада; навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тез доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); ключові слова; текст. Сторінки не нумеруються.

Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Овчаренко_П.В._тези)
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

Оформлення таблиць: нумерація праворуч таблиці курсивом, заголовки таблиць розміщуються по центру (кегль шрифту – 14, напівжирний). Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.

Оформлення формул: формули створюються у редакторі Microsoft Equation. Нумерація формул у круглих дужках праворуч тексту.

Оформлення рисунків: рисунок виконується в Microsoft Office (згрупований в один об’єкт) або вставляється у публікацію у растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Назва вказується під рисунком (Рис. 1. Назва).

Робота конференції відбудеться за тематичними секціями:

  • Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект
  • Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура
  • Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю
  • Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства

Приклад оформлення тез доповіді:

УДК

Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект

Галета А.А.

ORCID: 0000-0000-0000-0000 доктор історичних наук, доцент,

доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського м. Одеса, Україна

КИТАЙ ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ АКТОР З ГЛОБАЛЬНИМИ АМБІЦІЯМИ В УМОВАХ КРАХУ БІПОЛЯРНОСТІ

Ключові слова: Китай, Азійсько-Тихоокеанський регіон, міжнародні відносини.

Китайські політичні лідери фактично реконструювали імідж країни, наразі образ держави має дуалістичний характер, а саме: з однієї сторони, Китай – держава, що намагається бути регіональним лідером в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (надалі – АТР)… [1 c. 237].

Література:

1. Стародуб Т. С., Підберезний К. Д. Китай як регіональний актор з глобальними амбіціями в умовах краху біполярності. Грані. 2013. No 9. С. 140–147.

Усі учасники конференції отримають безкоштовний збірник тез доповідей. Найкращі доповіді будуть рекомендовані до безкоштовної публікації у журналі “Китаєзнавчі дослідження”.

Реєстраційна форма