Шекера Ярослава

 • кандидат філологічних наук
 • доцент кафедри китайської, корейської та японської філології Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Контактні дані:

Моб. тел:
095-5038321
Основні наукові інтереси
Основні напрями дослідницької роботи
Відомості про дисертацію
Наукові праці
 • Середньовічна китайська поезія в контексті впливу даосизму та буддизму;
 • процес поетичного творення і змінені стани свідомості;
 • проблема адекватного художнього перекладу та інтерпретації поетичного тексту. 
 • Середньовічна китайська поезія в контексті впливу даосизму та буддизму;
 • процес поетичного творення і змінені стани свідомості;
 • проблема адекватного художнього перекладу та інтерпретації поетичного тексту. 
 • Кандидатська дисертація на тему: «Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (VII–X ст.)», спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн (2007 р.)
 1. Генеза та функціонування образів на позначення часу у давній та середньовічній китайській поезії // Сходознавство. – 2005. – № 29-30. – С. 141-150.
 2. Даоський світогляд давніх китайців та поезія доби Тан // Україна – країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій. – Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2003 р. – К., 2004. – С. 141-144.
 3. Деякі аспекти ґенези образу птахів у творчості Тао Юань-міна і танській поезії // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2005. – Вип. 10. – С. 48-51.
 4. Деякі буддійські постулати в філософії давніх китайців та їх вплив на поезію доби Тан (618-907) // Мова. Культура. Бізнес. – 2004. – Вип. 2. – С. 118-125.
 5. К вопросу о влиянии даосизма на творчество поэта эпохи Тан Ли Бо (на примере сюжета “путешествие к бессмертным”) // Третьи Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение. Матер. науч. конф. – СПб., 2006. – С. 231-236.
 6. Концепція простору в давній китайській поезії // Східний світ. – 2003. – № 2. – С. 45-48.
 7. Образ води в давній китайській поезії // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2004. – Вип. 9. – С. 59-62.
 8. Поетичний світ та мова віршів Ду Фу// Всесвіт. – 2003. – № 7-8. – С. 156-161.
 9. Порівняльна характеристика антитези й паралелізму в танській і давньокитайській поезії та українській народнопісенній творчості // VІІ сходознавчі читання А.Кримського. Тези доп. міжнар. наук. конф. – К., 2003. – С. 185-186.
 10. Своєрідність художніх засобів танської поезії // Мова і культура. – Вип. 7. – Т. VII/1. – К., 2004. – С.190-194.
 11. Специфіка художньої образності давньокитайської поезії // ІХ сходознавчі читання А.Кримського. Тези доп. міжнар. наук. конф. – К., 2005. – С. 129-131.
 12. Сутність та витоки художньої образності китайської поезії // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Матер. наук. конф. – К., 2005. – С. 70-74.
 13. Художні засоби танської поезії CHÈNTUŌ, TŌNGGĂN ТА QǏXÌNG // Літературознавчі студії. – Вип. 10. – К., 2004. – С.345-349.
 14. Чаньские биномы “движение – спокойствие” и “пустота–наполненность” в пейзажной лирике Ван Вэя (700–761) // Проблемы литератур Дальнего Востока: Сб. матер. 2-й междунар. науч. конфер. СПб., 27 июня – 1 июля 2006 г. – В 2 т. – Т. 2. – СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 2006. – С. 129-140.
 15. Деякі теоретичні засади перекладу китайської класичної поезії // ХІ сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної науковоїконференції. – К., 2007. – С. 207-209.
 16. До питання перекладу китайських народних пісень у контексті їх порівняння з українськими // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2007. – Вип. 23. – Ч. 3. – С. 199-202.
 17. До питання перекладу китайської поезії доби Тан (618-907): інтерпретація художнього образу // Сходознавство. – 2007. – № 38. – С. 175-182.
 18. До питання функціонування метафори у ранньосередньовічній китайській поезії // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Зб. ст. – К., 2007. – C. 154-159.
 19. Луна как архетип китайской культуры (на примере древней и раннесредневековой китайской поэзии) // Четвертые Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение. Матер. науч. конф. – СПб., 2007. – С. 506-514.
 20. Концепция пространства в песнях первого китайского поэтического памятника «Шицзин»// Проблемы літератур Дальнего Востока: Сб. матер. ІІІ Междунар. науч. конфер. СПб., 24-28 июня 2008 г. / Отв. ред. Е.А. Серебряков, ЧэньСыхэ. – В 2 т. – Т. 2. – СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 2008. – С. 138-151.
 21. Специфіка інтерпретації віршів жанру ци китайського поета доби Сун Су Ши (1037-1101) // Міжнародна наукова конференція «ХІІ сходознавчі читання А.Кримського»(Київ, 2-3 жовтня 2008 р.). Тези доп. – К., 2008. – С. 171-173.
 22. До проблеми перекладу китайської поезії доби Сун (Х-ХІІІ ст.) у жанрі ци українською мовою // Сходознавство. – 2008. – № 41-42. – С. 182-192.
 23. Віддзеркалення просторових уявлень у найдавнішій китайській поезії (на прикладі гімнів “Книги пісень”) // Східний світ. – 2008. – № 4. – С. 126-130.
 24. Китайський романс доби Сун (Х-ХІІІ ст.): генеза та образотворення. Сучасний погляд// Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. – 2009. – Вип. 75. – С. 337-349.
 25. Методологічні засади художнього аналізу сунської поезії в жанрі ци (на прикладі творчості Лі Цін-чжао, 1084-1151) // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2009. – Вип. 14. – С. 45-47.
 26. Отражение даосских постулатов Чжуанцзы в творчестве сунской поэтессы Ли Цинчжао (1084-1151)//4-я Международная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока» (Санкт-Петербург, 29 июня – 2 июля 2010 г.). – СПб., 2010. – Т. 1. – С. 365-378.
 27. Віддзеркалення філософії даосизму в китайській поезії доби Сун (на прикладі творчості Су Ши, 1037-1101) // Хроніка-2000. Кетяг калини і цвіт сливи: Україна – Китай. – К., 2010. – Вип. 1 (83). – С. 719-728.
 28. Художня образність сунської поезії в жанрі ци: до проблеми методології дослідження жанру // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2010. – Вип. 16. – С. 54-57.
 29. Художественная образность китайской поэзии в жанре цы (на примере творчества Ли Цинчжао) // Матер. VI междунар. науч. конф. по востоковедению «Идеалы. Ценности. Нормы (Торчиновские чтения)» – СПб., 2010. – С.276-283.
 30. Китайський поетичний жанр ци: до проблеми інтерпретації // Віршознавчі студії. Зб. пр. наук. семін. «Вірш у системі перекладу» (21 вер. 2010 р.). – К., 2010. – С. 44-49.
 31. До проблеми омонімії в китайських народних піснях юефу (Південні та Північні династії) // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту до 90-річчя проф. О. Пріцака / Гол. ред. І.В. Срібняк. – К., 2009-2010. – Вип. 4-5. – С. 93-98.
 32. Символізм образів природи у творчості поетеси доби Сун Лі Цінчжао // Матер. міжрегіонального науково-практичного семінару «Актуальні проблеми вивчення та викладання східних мов та літератур» (22-23 квітня 2010 р.). – Дніпропетровськ, 2010. – С. 62-67.
 33. Віддзеркалення даоського світогляду у творчості китайської поетеси доби Сун Лі Цін-чжао (1084-1151) // Східний світ. – 2010. – № 3. – С. 217-221.
 34. Поетичні та пісенно-поетичні жанри Давнього Китаю: до проблеми методології дослідження // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (пам’яті Омеляна Пріцака). – К., 2010. – С. 234-240.
 35. Метафора сну в даоській філософії та в поезії Су Ши (1037-1101) // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2011. – Вип. 17. – С. 60-63.
 36. Життя мов сон: даоська містика у творчості китайського поета доби Сун Су Ши (1037-1101)//Питання літературознавства. – Вип. 84. – Чернівці, 2011. – С. 70-76.
 37. Концепт порожнечі в китайській культурі: походження та репрезентація в поезії доби Сун (Х–ХІІІ ст.) // Proceedings of The Second International Scientific Conference “China, Korea, Japan: Methodology and Practice of Culture Interpretation” (October 13-15, 2011). – Kyiv-Seoul, 2011. – Р. 230-239.
 38. Даоська метафора порожнечі та її репрезентація в китайській поезії доби Сун (Х–ХІІІ ст.) // Східний світ. – 2011. – № – С. 149-154.
 39. Функціонування концепції порожнечі в даоських трактатах «Лао-цзи» та «Чжуан-цзи» // Міжнародна наукова конференція «ХV сходознавчі читання А.Кримського»(Київ, 20-21 жовтня 2011 р.). Тези доп. – К., 2011. – С. 52-55.
 40. Внутренний мир иероглифа как ключ к интерпретации поэтического произведения (на примере стихотворения Оуян Сю «Горы Лу высоки») // 5-я Международная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока» (Санкт-Петербург, 27 июня – 1 июля2012 г.). – СПб., 2012. – Т. 3. – С. 379-392.
 41. Давньокитайські космогонічні ідеї та їх репрезентація в ідеограмах китайської мови // Східний світ. – 2012. – № – С. 109-114.
 42. Даоська концепція порожнечі у трактатах “Лао-цзи” та “Чжуан-цзи” як основа китайського світобачення // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2012. – Вип. 18. – С. 71-74.
 43. Дихотомія Ю–У (有–无): до питання концепту ДАО // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. – С. 213-218.
 44. Chinese Ideograms as Codes of Thought and World-view (as seen from the example of graphic recreation of cosmological ideas) // The World is Composed of Stories: the Relationship between Discourses and their Transformations. Theses. – Vilnius, 2012. – P. 62-63.
 45. Віддзеркалення космологічних уявлень в ідеограмах китайської писемності (до питання методології дослідження) // Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність. Програма та матер. першої науково-практичної конференції. (Тези доп.) – К., 2012. – С. 42-44.
 46. Філософське осмислення буття митцями чань (на прикладі китайського поета VIII ст. Хань Шаня) // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: Матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи» (19-20 квітня 2013 р.) / За ред. І.В. Карівця. – Львів: вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 142-150.
 47. Даоські вірші Лу Ю в жанрі ши: ґенеза художньої образності // Proceedings of The Third International Scientific Conference “China, Korea, Japan: Methodology and Practice of Culture Interpretation” (October 2-4, 2013). – Kyiv-Seoul, 2013. – Р. 170-175.
 48. Интерференция даосского и буддийского вероучений в творчестве сунского поэта Лу Ю // Китай в эпицентре глобальных проблем АТР: Тезисы докладов ХХ Международной научной конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы». Москва, 16-18 октября 2013 г. – М.: ИДВ РАН, 2013. – С. 433-435.
 49. Вплив даосизму доби Сун на творчість Лу Ю // Матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення та викладання східних мов і літератур» (12-13 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2013. – 168 с. – С. 125-127.
 50. Феномен измененного состояния сознания чаньского поэта (на примере Хань Шаня) // Сб. матер. Первой международной научной конференции «Психотехники и измененные состояния сознания в истории религий» (14–15 декабря 2012 г., Санкт-Петербург) / Отв. ред. С. В. Пахомов. – СПб.: РХГА, 2013. – С. 197-208.
 51. Синтез даоських і конфуціянських ідей у китайській ієрогліфіці (на прикладі поезії Лу Ю) // Матеріали I наукового семінару «Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність». – К., 2014. – С. 24-26.
 52. Специфіка сходознавчого спецкурсу «Основи етимологічного аналізу» для магістрів (спеціальність «китайська мова та література і переклад») Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: збірник. – Одеса, 2014. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – С. 314-317.
 53. Концепт «небожитель» (仙) у китайській культурі (на матеріалі поетичного тексту Лу Ю) // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць. – К. – Ланьчжоу, 2013-2014. – Вип.7-8. – С. 89-94.
 54. Дао сунского поэта Лу Ю: философия покоя // VI Международная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока» (Санкт-Петербург, 25-29 июня 2014 г.). – СПб., 2014. – Т. 2. – С. 79-87.
 55. Хуан Тін-цзянь і даоська «Книга Жовтого Дворика»: містика імені і творчості поета та назви трактату // Біографія як текст: матеріали ХІ Міжнародної поетикологічної конференції (16-17 жовтня 2014р.). – Чернівці: Чернівецький національний  університет, 2014. – 137 с. – С. 128.
 56. Литературная теория и литературная практика Хуан Тин-цзяня: традиции и новаторство // Россия – Китай: сб. статей и докладов участников VIМеждународной научно-практической конференции. – Казань: изд-во «ЯЗ», 2014. – 588 с. – С. 122-130.
 57. Даосская алхимия в жизни и творчестве сунского поэта Лу Ю // Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре. Вторая международная научная конференция. – Вязьма: Филиал ФБГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского» в г. Вязьме Смоленской обл.; Смоленск: ООО «Принт-Экспресс», 2014. – 182 с. – С. 165-178.
 58. Віддзеркалення буддійського світогляду у віршах жанру ши сунського поета Лу Ю // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2014. – Вип. 1(20). – С. 68-71.
 59. Китайский поэт Лу Ю и средневековая алхимия: современное осмысление жизни и творчества // Материалы VIII Международного научного симпозиума «Проблемы современного литературоведения» (24–26 сентября 2014 г., Тбилиси, Институт грузинской литературы им. Шота Руставели). – Тбилиси, 2014. – С. 271-283.
 60. Даосское учение о «вскармливании жизни» (яншэн) в теории и практике сунского поэта Лу Ю // Сб. матер. Второй международной научной конференции «Психотехники и измененные состояния сознания» (12–14 декабря 2013 г., Санкт-Петербург) / Отв. ред. С.В. Пахомов. – СПб.: Изд-во РХГА, 2015. – С. 224–233.
 61. Аспекти східного езотеризму: буття, свідомість, пізнання // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. Матеріали Круглого столу на тему: «Поетика і практика езотеризму», 3-4 квітня 2015 року / За ред. І.В. Карівця. – Львів, 2015. – С. 3-15.
 62. The Role of Ancient Chinese Imagination in Taoist Treatise Huang T’ing Jing (The Book of Yellow Court) and its Reflection in Life and Works by Huang T’ing-jian // Gdansk Journal of Humanities (Jednak Ksiazki). – – No 4. – P. 225-237. http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki/article/view/283
 63. The Image of Individual’s Inner World in the Works of Huang Ting-jian (1045–1105): Tradition and Innovation // The Silk Road: Collection of Papers from the Third Int. Conf. of Chinese Studies “The Silk Road”. – Sofia, 2015. – Р. 57-60.
 64. Стихи Мао Цзэдуна в жанре цы и классические цы эпохи Сун: традиция и новаторство // Материалы IХ Международного научного симпозиума «Проблемы современного литературоведения» (23–25 сентября 2015г., Тбилиси, Институт грузинской литературы им. Шота Руставели). – Тбилиси, 2015. – Т. ІІ. – С. 101–110.
 65. Мова і мислення в середньовічній китайській поезії: шляхи інтерпретації (ієрогліфічна складова) // Матер. Міжнародної наукової конференції УАКЛіП «Когнітивна лінгвістика у міждисциплінарному контексті: теорія і практика» (8-10 жовтня 2016р., м. Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). – С. 57.
 66. Измененные состояния сознания и поэзия: видение поэта и рассуждения исследователя // Сб. матер. Третьей международной научной конференции «Психотехники и измененные состояния сознания» (19–21 марта 2015г., Санкт-Петербург) / Отв. ред. и сост. С. В. Пахомов. – СПб.: Изд-во РХГА, 2016. – С. 269–280.
 67. Китайський міф про створення світу і філософія даосизму // Зб. тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії» на тему «Міф, філософія, наука: історична траєкторія взаємин» (21-22 квітня 2017 р.) / За ред. І.В. Карівця. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 59-61.
 68. Ремінісценції та наслідування у середньовічній китайській поезії: філософія і мотивація // Пасіонарність другорядного: Матеріали XІV Міжнародної літературознавчої конференції, 11–12 травня 2017р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 195-197.
 69. До проблеми творення та інтерпретації середньовічної китайської поезії: роль ієрогліфічної складової / Я. Шекера // Вісник Київського університету. Серія «Східні мови та літератури». – Вип. 1 (23). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 76–79.
 70. Мировоззренческие основы естественного питания // Вестник Башкирского государственного медицинского университета. – 2017. – № 5. – С. 158–163.
 71. Художній прийом дяньгу в середньовічній китайській поезії: традиція та мотивація // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми східної філології і методики викладання східних мов: актуальні питання теорії та практики». – Дніпро, 2017. – С. 80–81.
 72. Роль “злих” сил у китайських міфах про світобудову // Матеріали XVI Міжнародної наукової конференції «Традиція і культура. Людина у світі духовної культури» (м. Київ, «Новий Акрополь», 15 грудня 2017 р.). – С. 52-54.