Хоменко Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”, експерт економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Контактні дані:

Моб. тел:
+380666986628
Viber:
Olga Khomenko
WeChat:
olgakhomenko
Освіта
Професійна діяльність
Основні наукові інтереси
Відомості про дисертацію
Наукові праці
ЗМІ

2010-2014: аспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

2009-2010: магістр з міжнародної економіки, спеціалізація “Управління міжнародним бізнесом”, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

2005-2009: бакалавр з міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

09.2016-дотепер: експерт з економічних програм, Український інститут майбутнього

01.2016-дотепер: ст. викладач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

09.2015-12.2015: гостьовий дослідник Інституту географії Університету Кельну, Німеччина

01.2014-04.2014: гостьовий дослідник Інституту економічної географії Університету ім. Лейбніца 

08.2013-дотепер: науковий співробітник Інституту вищої освіти ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

 

 

 • економічний розвиток КНР;
 • інноваційна конкурентоспроможність КНР;
 • система вищої освіти Китаю та університети світового класу;
 • галузева конкурентоспроможність КНР;
 • інклюзивне економічне зростання КНР.

Khomenko Хоменко О. В. Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю : дис. канд. ек. наук : 08.00.02 / Хоменко Ольга Володимирівна – Київ, 2014.

Монографії:

 1. Хоменко О. В. Стратегія формування університетів світового класу Китаю / Ольга Володимирівна Хоменко // Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : монографія / [А. Ф. Павленко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова та ін.] ; за ред. А. Ф. Павленка та Л. Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима, Ін-т вищ. освіти. – Київ : КНЕУ, 2014. – 350 с.

 2. Антонюк Л. Л. Інноваційна стратегія конкурентного розвитку КНР / Л. Л. Антонюк, О. В. Хоменко // Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці. – К.: КНЕУ, 2016.

Статті та тези доповідей:

 1. Хоменко О.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн / О.В. Хоменко // Актуальні проблеми економіки (SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, ABI/Inform (by ProQuest)). – 2011. – №8 (122). – С. 100-105 
 2. Хоменко О.В. Теоретичні концепції інноваційного потенціалу країни / О.В. Хоменко // Інноваційна економіка. – 2012. – №3 (29). – С. 204-207 
 3. Хоменко О.В. Особливості та етапи формування інноваційної моделі розвитку Китаю / О.В. Хоменко // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спеціальний випуск. – Ч.2. – С.359-364 
 4. Хоменко О.В. Инновационная политика Китайской Народной Республики / О.В. Хоменко // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11. –С.159-162 
 5. Хоменко О.В. Асиметрії інноваційного розвитку провінцій КНР в умовах забезпечення національної економічної безпеки / О.В. Хоменко // Інноваційна економіка. – 2014. – №2. – С. 209-214 
 6. Хоменко О.В. Особливості формування конкурентоспроможних систем вищої освіти / О.В. Хоменко, М.С. Сандул // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – №11 (Ч.4). – С.16-20.
 7. Хоменко О.В. Китай у глобальному науково-освітньому просторі: стратегії інтелектуального прориву / Д.О. Ільницький, О.В. Хоменко // Схід. – 2015. – № 5. – С. 46-55.
 8. Хоменко О.В. Університети в економіці знань: Тайвань та Україна / Д. О. Ільницький, О. В. Хоменко. // Ринок цінних паперів України. – 2015.

 9. Хоменко О.В. Інноваційні стратегії країн-інноваторів / О.В. Хоменко // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і шляхи вирішення в науці, транспорті, виробництві і освіті 2010».Том 14. Економіка. – Одеса: Черноморье, 2010. – С. 5-8 
 10. Хоменко О.В. Інноваційна модель розвитку Китаю / О.В. Хоменко // Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки: матеріали Х-ї Всеукраїнської ювілейної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 244-245 
 11. Хоменко О.В. Досвід Китаю у розбудові національної інноваційної системи / О.В. Хоменко // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 13-14 травня 2011 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 71 
 12. Хоменко О.В. Сучасна стратегія Китайської Народної Республіки у формуванні університетів світового класу / О.В. Хоменко // Сучасна наука в мережі Інтернет. Матеріали 5-ї Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 29-30 вересня 2011 р. – Тернопіль: Тайп, 2011. – С. 45-47 (0,2 д.а.)
 13. Хоменко О.В. Методика оцінки інноваційного статусу країн в умовах глобалізації / О.В. Хоменко // Збірник наукових праць Sworld. За матеріалами міжнародної конференції «Наукові дослідження і їх практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку 2011». Том 16. Економіка, фізика і математика. – Одеса: Черноморье, 2011. – С. 42-44 
 14. Хоменко О.В. Еволюція системи вищої освіти Китаю як складової інноваційного потенціалу держави / О.В. Хоменко // Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ.: НО «Перспектива», 2012. – Частина І. – С. 96-98 
 15. Хоменко О.В. Формування інноваційної моделі розвитку Китаю / О.В. Хоменко // Проблеми і перспективи розвитку економічної науки і освіти в умовах Європейської інтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 жовтня – 27 жовтня 2012р., м. Варшава, Польща). – Донецьк: ТОВ «Економічний науково-освітній центр», 2012. – С. 27-32
 16. Хоменко О.В. Досвід Китаю у створенні університетів світового класу / О.В. Хоменко // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». – 2012. – №3 (Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу). – Том 1. – С.52-55 
 17. Хоменко О.В. Формування національної інноваційної моделі розвитку Китаю / О.В. Хоменко // Економіка і підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку: матеріали науково-практичної конференції (м. Херсон, 7-8 червня 2013 року). – Херсон.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 18-20 
 18. Хоменко О.В. Досвід Китаю у створенні університетів світового класу / О.В. Хоменко // International Scientific Herald. – 2013. – Edition 6. – С. 473-480 
 19. Хоменко О.В. Strategies of Competitive Leadership of China: Formation Of Intellectual Resources /Д.О. Ільницький, О.В. Хоменко// Матеріали міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI столітті». – К.: КНЕУ. – 2015

 20. Хоменко О.В. Механізми забезпечення якості вищої освіти КНР // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2016. – С.129-130
 21. Хоменко О.В. Класичний університет у національній інноваційній системі КНР // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 верес. 2016 р.) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016. – С. 96–98.